top of page

Algemene voorwaarden Photobooth by Foto’s & feestjes

Laatst aangepast op 08-2023

 

www.fotosenfeestjes.nl

info@fotosenfeestjes.nl

KvK: 81459947 

 

 

Artikel 1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Foto’s en feestjes en huurder.

 2. Verhuurder: Foto’s & feestjes, KvK nummer 81459947, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.

 3. Huurder: de (rechts)persoon of personen waarmee Foto’s en feestjes de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

 4. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst

 5. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail

 

 

Artikel 2. Toepassing

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Verhuurder en huurder.

 2. Voorwaarden gesteld door huurder die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor verhuurder slechts bindend indien deze door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

 

Artikel 3. Aanbod en aanvaarding

 

 1. Verhuurder kan mondeling een aanbod of prijsopgave geven maar wordt tevens altijd schriftelijk aangeboden. Dit gebeurt zowel rechtstreeks als via een derde organisatie.

 2. Aanvaarding en bevestigen van een overeenkomst dient altijd schriftelijk te worden gedaan.

 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst alleen met wederzijdse instemming worden gewijzigd.

 4. Verhuurder houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor verhuurder onaanvaardbaar maken.

 5. Prijsopgaven, mede als aanbiedingen of offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering in de werkzaamheden of producten.

 6. Een vrijblijvende offerte is geen reservering. Photobooths zijn te huren op basis van beschikbaarheid en kunnen “uitverkocht” raken.

 7. Verhuurder zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

 

Artikel 4. Prijzen
 

 1. Alle prijzen die Foto’s & feestjes hanteert zijn in euro’s. Er wordt altijd een totaalprijs aangeboden inclusief 21% BTW en reiskostenvergoeding (Indien van toepassing).

 2. Indien gratis parkeren niet mogelijk is en de parkeerkosten boven de €10 uitkomen dan worden deze kosten volledig doorberekend aan de klant. Dit is alleen aan de orde als er gedurende de huurtijd een host aanwezig is bij de photobooth.

 3. Alle prijzen die verhuurder voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, mag verhuurder te allen tijde wijzigen. Wanneer er een reservering met prijsafspraak is gemaakt, dan is deze prijs bindend.

 4. Verhuurder hanteert een basisprijs. Deze wordt aangepast afhankelijk van de wensen van de huurder, reiskosten en huurtijd.

   

Artikel 5. Levering en betaling

 

 1. Bij particuliere verhuur vraagt Foto’s & feestjes een aanbetaling van €60 voor het huren van een photobooth.

De huurder ontvangt hier een aparte factuur voor. De reservering is pas definitief wanneer de aanbetaling voldaan is. De aanbetaling wordt in mindering gebracht op het huurbedrag.

 1. Het resterende bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor het evenement te worden voldaan via elektronische betaling. Deze factuur wordt 30 dagen voor huurdatum verzonden via de mail. Zakelijke huurders ontvangen een factuur achteraf.

 2. Wanneer het resterende bedrag niet binnen de termijn voldaan is, wordt er een rente gerekend van €5 per dag.

 3. Wanneer er gekozen is voor een optie wordt er een photobooth voor 7 dagen gereserveerd voor huurder. Wanneer er overgegaan wordt tot een definitieve reservering, worden de kosten van de optie in mindering gebracht op de aanbetaling.

 4. Bij het reserveren korter dan 30 dagen voor de huurdatum dient gelijk het volledige bedrag voldaan te worden.

 5. Verhuurder zorgt voor een passend fotokader voor het evenement in 10x15 formaat of strips van 5x15 welke dubbel afgedrukt worden. Dit wordt overlegd met huurder.

 6. Binnen 7 dagen worden alle foto’s van de photobooth geleverd in een beveiligde online galerij.

 7. De foto’s worden t/m 3 maanden na het evenement bewaard op de online galerij.

 8. Huurder heeft een betalingsverplichting.

 9. Indien aannemelijk is dat verhuurder hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal dit doorberekend worden aan de huurder.

 10. Alle door verhuurder genoemde bedragen zijn inclusief BTW en reiskostenvergoeding, tenzij anders overeengekomen.

 

 

Artikel 6. Ontbinding en annulering

 

 1. Het ontbinden van een overeenkomst dienst altijd schriftelijk gedaan te worden.

 2. Bij annulering hanteren we het volgende:

  • Tot 30 dagen van tevoren: Geen recht op teruggave van de aanbetaling wanneer er al werk is geweest aan bijvoorbeeld de fotostrips. Dit dient aantoonbaar te zijn door Foto’s en feestjes.

  • 30 tot 15 dagen van tevoren: Er wordt 25% van de totaalsom in rekening gebracht

  • 14 tot 7 dagen van tevoren: Er wordt 50% van de totaalsom in rekening gebracht

  • 6 dagen tot 48 uur van tevoren: Er wordt 75% van de totaalsom in rekening gebracht

  • Minder dan 48 uur van tevoren: De volledige som wordt in rekening gebracht

 3. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Foto’s & feestjes niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal verhuurder trachten een vervanger te vinden.

 

 

Artikel 7. Klachten

 

 1. Klachten dienen uiterlijk binnen 7 dagen na het evenement kenbaar gemaakt te worden.

 2. Verhuurder zal ten alle tijden reageren op de klacht en bekijken in hoeverre zij de huurder tegemoet kan komen.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 

 1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor lichamelijke dan wel materiele schade ontstaan bij huurder, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de verhuurder.

 2. Foto’s & feestjes zal geen enkele vorm van misbruik of bedreigend gedrag tolereren tegen onze medewerkers. Mocht dit gebeuren dan behoud Foto’s & feestjes het recht om de huur per direct te beëindigen.

 3. Huurder is aansprakelijk voor materiele schade aan de photobooth aangebracht door huurder of zijn/haar gasten.

Wanneer er schade ontstaat tijdens de huurtijd en er reparatie of het vernieuwen van (een onderdeel van) de photobooth nodig is, zullen de kosten verhaald worden op de huurder.

Foto’s & feestjes mag de huur beëindigen wanneer het materiaal dat toebehoort aan Foto’s & feestjes is beschadigd of dreigt te worden beschadigd. Waar mogelijk zal er met de huurder en/of locatie gesproken worden om het voorval op te lossen, alvorens wordt overgegaan tot beëindiging van de huur.

 1. De aansprakelijkheid van verhuurder overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

 2. Bij het beëindigen van de huur door een bovenstaand voorval heeft de huurder geen recht op teruggave van de totaalsom.

 

 

Artikel 9. Uitvoering van de overeenkomst
 

 1. Verhuurder voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. Verhuurder heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het afgesproken tarief.

 4. In onderling overleg wordt een tijd afgesproken dat de photobooth wordt opgebouwd. De photobooth wordt afgebroken wanneer de huurtijd afgelopen is.

 5. Voor de photobooth wordt een ruimte van 2x2 meter aangehouden. Bij het gebruik van een achtergrond is 2x 2.5 meter voldoende.

 6. Het is huurder zijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de locatie ermee heeft ingestemd dat verhuurder aanwezig is op hun locatie en op het afgesproken tijdstip. Dit houdt ook in dat er toegang is tot de locatie en voldoende ruimte is om de photobooth op te zetten. Er dient een stroompunt aanwezig te zijn binnen 10 meter. Verhuurder zorgt zelf voor de nodige bekabeling.

 7. Bij een evenement in de buitenlucht is huurder verplicht voor een overdekte en droge plek te zorgen.

 8. Wanneer verhuurder moet zorgen voor een overdekte plek, worden er extra kosten in rekening gebracht.

 9. De huurperiode is voor een vaste periode, meestal vijf uur. Het gebruik begint op de afgesproken tijd en eindigt op de afgesproken tijd die in de overeenkomst is opgenomen, tenzij vanwege technische problemen door toedoen van verhuurder, dan kan er worden afgeweken van deze tijden zodat de huurtijd overeenkomt zoals is afgesproken.

 10. Als huurder zijn evenement te laat begint, is onze huurperiode nog steeds voor de overeengekomen periode en tijden, tenzij we overeenkomen om extra uren te voorzien.

 11. We hanteren een bruikbare periode van 80% van de overeengekomen huurperiode. Dit zodat eventuele technische storingen opgelost kunnen worden. Instabiele internetverbindingen en print storingen vallen niet onder deze technische storingen.

 12. Mocht door een technische storing de bruikbare periode van 80% niet behaald worden dan is verhuurder niet aansprakelijk voor eventuele immateriële schade. De tijd die de huurder geen gebruik heeft kunnen maken van de photobooth wordt in dit geval afgetrokken van de totaalfactuur.

 13. Een printer storing valt niet binnen de garantie van 80% bruikbare periode. Bij sprake van een storing met de printer die wij niet kunnen oplossen zoeken wij een passende oplossing en versturen wij alle geprinte foto’s achteraf per post.

 14. Het versturen van de gemaakte beelden is afhankelijk van de internetverbinding op locatie.

 

 

Artikel 10. Wijzigingen en overig

 

 1. Verhuurder houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door verhuurder aan de opdrachtgever medegedeeld.

 3. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 4. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

 

 

Artikel 11. Privacy/geheimhouding

 

 1. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Verhuurder respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. De persoonlijke gegevens worden niet aan derden bekend gemaakt, verkocht of verhuurd tenzij hier wettelijk om gevraagd wordt. Meer is te lezen in de privacyverklaring van Foto’s en feestjes.

 2. Alle foto’s in de promotionele uitingen van verhuurder zijn geplaatst met uitdrukkelijke toestemming aan verhuurder. Mocht er onverhoopt een beelddrager op de website van Marjon Net – Foto’s en feestjes gepubliceerd zijn waar geen toestemming voor gegeven is dan kan je contact opnemen met verhuurder. Dit kan per e-mail naar info@fotosenfeestjes.nl.  Heb je vragen m.b.t. de privacy van gegevens, neem dan gerust contact op.

bottom of page